Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.6.2022

Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

POKL - Własna działalność gospodarcza - pozyskanie środków

Odważni i przedsiębiorczy myślą o działalności na własny rachunek. Oprócz dobrego pomysłu, chęci i energii do założenia przedsiębiorstwa, niezbędne są też środki finansowe. Istnieje kilka sposobów na zdobycie pieniędzy na własną firmę.

Przedsiębiorczy i odważni poszukują sposobów na zdobycie pieniędzy na założenie własnej firmy. Chęć bycia niezależnym oraz przekonanie, że własna działalność gospodarcza przyniesie większe korzyści niż praca na cudzy rachunek, nie przesądzają o tym, że przeszedł czas na założenie własnego biznesu. Trzeba znaleźć sposób na zdobycie środków finansowych. Bardzo atrakcyjną pomocą są fundusze unijne, ponieważ nie trzeba ich zwracać. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą też ubiegać się o pomoc z urzędów pracy.

Dotacja z urzędu pracy
Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w powiatowych urzędach pracy. Kwota dofinansowania to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału.


Pomoc dla osób zwalnianych
Osoby, które utraciły pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na własny biznes, realizowanej w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wybrani przez Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy w drodze konkursu, operatorzy, realizują odpowiednie programy.

Przystępujący do programu, przez ostatni rok nie mogą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Mogą to być osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn dotyczących pracodawcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem.

Przewidziano szkolenie z przedsiębiorczości, indywidualne i grupowe doradztwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej po to, by dobrze napisać biznesplan, który jest podstawą oceny i przyznania pomocy. Jednorazową pomoc do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do roku) w wysokości minimalnej miesięcznej płacy, 1317 zł, otrzymają autorzy najlepszych biznesplanów. Firma musi działać przynajmniej przez rok, bo jeśli zostanie zlikwidowana wcześniej, przedsiębiorca musi zwrócić przyznane środki.

Dotacja na własną działalność gospodarczą
Osoba fizyczna, która przez ostatni rok nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej i jest zameldowana na terenie woj. pomorskiego, może ubiegać się o bezzwrotną dotację w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do wzięcia jest nawet 40 tys. zł jednorazowej pomocy materialnej. Oprócz tego, dodatkowo, na bieżące wydatki firmy przez 6 miesięcy, można otrzymywać równowartość płacy minimalnej, czyli 1317 zł.

Osoba starająca się o dotację powinna przystąpić do projektu szkoleniowego organizowanego przez tzw. operatora. Wykaz jest publikowany na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. To tutaj można dowiedzieć się o terminach rekrutacji prowadzonej przez poszczególnych operatorów. Podstawą przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej jest biznesplan, a działalność gospodarcza musi być prowadzona co najmniej przez rok.

Największe szanse na otrzymanie dotacji mają długotrwale bezrobotni, osoby, które niedawno utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, kobiety po przerwie w pracy spowodowanej urodzeniem i wychowywaniem dzieci, mieszkańcy wsi i małych miejscowości, osoby młode oraz po 50. roku życia.

Zakładanie firmy na wsi
Za pieniądze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 312 PROW – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, można założyć firmę na wsi lub w małym miasteczku. Każda osoba, która nie podlega ubezpieczeniu w KRUS, ma miejsce zamieszkania i zamierza otworzyć działalność gospodarczą na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców, może ubiegać się o refundację nakładów poniesionych na utworzenie mikroprzedsiębiorstwa – firmy zatrudniającej mniej niż 10 pracowników.

Można otrzymać zwrot 50% wydatków poniesionych na utworzenie nowej działalności, ale warunkiem jest utworzenie i utrzymanie co najmniej przez 2 lata nowych miejsc pracy:
•jednego – jeśli przyznana pomoc nie przekroczyła 100 tys. zł,
•dwóch – jeśli przyznana pomoc nie przekroczyła 200 tys. zł,
•trzech – jeśli przyznana pomoc nie przekroczyła 300 tys. zł.

Termin złożenia wniosku wyznacza prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w oddziale regionalnym właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Program „Leader”
Program „Leader”, z IV osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dedykowany jest mieszkańcom wsi i małych miasteczek, którzy chcą założyć firmę za unijne pieniądze. Lokalne Grupy Działania (LGD), a jest ich 300 w całym kraju, rozdzielają pieniądze dla początkujących biznesmenów. Należy sprawdzić w gminie, do której LGD należy miejscowość zameldowania przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, nieubezpieczona w KRUS, zamieszkująca na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańcówmoże ubiegać się o refundację nawet 50% wydatków poniesionych na uruchomienie własnej działalności. Warunkiem otrzymania refundacji jest utworzenie i utrzymanie przez 2 lata nowych miejsc pracy:
•jednego – jeśli przyznana pomoc nie przekroczyła 100 tys. zł,
•dwóch – jeśli przyznana pomoc nie przekroczyła 200 tys. zł,
•trzech – jeśli przyznana pomoc nie przekroczyła 300 tys. zł.
Maksymalny limit pomocy to 300 tys. zł. Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa na wsi musi być zgodne z lokalną strategią rozwoju, przygotowaną przez LDG.

Inicjatywa JEREMIE
JEREMIE to Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw, dodatkowe wsparcie dla nowych firm w ramach unijnej inicjatywy, które działa w 5 województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i łódzkim.W JEREMIE wszystkie instrumenty finansowe są odnawialne, natomiast granty z programów operacyjnych są jednorazowe. Pieniądze otrzymane w postaci pożyczki, przedsiębiorca musi spłacić. Dzięki temu, środki stale krążą, a przedsiębiorca może wielokrotnie ubiegać się o poręczenie czy gwarancje finansowe. Po spłaceniu kredytu, można wziąć kolejny w ramach tego samego programu.

Ważną formą wsparcia jest pożyczka inwestycyjna, która jest udzielana po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej. Warunek – złożenie biznesplanu uruchomionej działalności gospodarczej. Pośrednicy udzielają mikropożyczek na warunkach, które mogą się różnić:
•Pomorski Fundusz Pożyczkowy – maksymalna kwota pożyczki inwestycyjnej: 120 tys. zł przy nominalnym oprocentowaniu 9,99% i prowizji 3%,
•Polska Fundacja Przedsiębiorczości – maksymalna kwota: 500 tys. zł. W zależności od stopnia ryzyka uruchamianej działalności, oprocentowanie wynosi 6,5-8,5 proc., prowizja waha się od 1 do 1,5 proc.

Maksymalny okres spłaty mikropożyczek – 60 miesięcy.

Fundusze poręczeniowe udzielają także poręczeń kredytów bankowych.


Fundusze venture capital
Fundusze venture capital inwestują środki finansowe w rozwój firmy. Takie inwestycje w młode firmy to inwestycje wysokiego ryzyka, dlatego obejmują udziały w przewidywanych zyskach, jak i udziały w samej firmie. Fundusze VC liczą na wysoką stopę zwrotu w przypadku sukcesu i możliwość wyjścia z inwestycji po 3-5 latach. Jest to rozwiązanie dla osób, które w zamian za możliwość realizacji swojego projektu, oddadzą część kontroli nad firmą funduszowi. Venture capital wspierają przedsiębiorców już na etapie tworzenia koncepcji biznesowej firmy i początku działalności. Fundusze seed i start-up można znaleźć w raporcie przygotowanym przez Piotra Tamowicza dla PARP „Venture capital – kapitał na start” z 2004 roku, dostępnym pod adresem:
www.parp.gov.pl/index/more/242. Więcej na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych: www.psik.org.pl/new/znajdz_fundusz.php

Anioły biznesu
Anioły biznesu to osoby, które przeważnie po osiągnięciu sukcesu biznesowego, skłonne są zainwestować pieniądze i wiedzę w firmy, które dopiero zaczynają działalność na rynku. Na stronach o organizacjach skupiających takie osoby można znaleźć informacje o sposobach prezentacji biznesplanów i procedur nawiązywania odpowiednich kontaktów biznesowych.
Organizacje skupiające anioły biznesu:
•Amber
www.amberinvest.org,
•PolBAN
www.polban.pl,
•Lewiatan Business Angels ww.lba.pl.

Seed capital – to inwestycje w podmioty, które znajdują się w bardzo wczesnym stadium rozwoju – kapitał startowy
Start-up – to inwestycje w młode przedsiębiorstwa, które nie posiadają jeszcze udokumentowanej listy osiągnięć (track record)


Inkubatory przedsiębiorczości
Finansowanie biznesu to również obniżenie kosztów start-upu. Jednym ze sposobów jest uruchomienie działalności wewnątrz inkubatora przedsiębiorczości. W Polsce działa kilkanaście takich instytucji. Korzystając z inkubatora, tak naprawdę nie zakłada się oddzielnej firmy, ale działa jako część organizacyjna wewnątrz inkubatora. Oznacza to, że nie ponosi się kosztów rejestracji firmy. Inkubator zapewnia: biuro, obsługę księgową i prawną, konto bankowe, promocję, a także dostęp do szkoleń i konsultacji. Osoba będąca w inkubatorze nie musi płacić ZUS-u i ma do dyspozycji adres inkubatora jako adres firmy. Siedziba inkubatora udostępnia zazwyczaj salę do organizacji spotkań. Przed rozpoczęciem działalności należy podpisać umowę z inkubatorem i przejść szkolenie z prowadzenia w nim biznesu. Każdy inkubator określa czas minimalny, który firma musi w nim pozostawać i maksymalny czas, po którym musi go opuścić.

Fundusze pożyczkowe
O pożyczkę na działalność młodej firmy można starać się w funduszach pożyczkowych. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zostało założone w 2002 roku przez reprezentantów 50 funduszy pożyczkowych z całej Polski, działających jako organizacje pozarządowe o charakterze non-profit. Celem stowarzyszenia jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie startu i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres wsparcia zależy od konkretnej instytucji – lista na stronie Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych:
www.psfp.org.pl.

Fundusz Mikro
Przeznaczony dla mikroprzedsiębiorców. Dziięki niemu można kupić towary i surowce, zainwestować w nowy samochód, nowy lokal, urządzenia czy remont. Fundusz skierowany do firm zatrudniających nie więcej niż kilka osób.
Więcej:
www.funduszmikro.com.pl/warunki_wspolpracy.php.

Inicjatywa Mikro
Fundusz pożyczek dla osób chcących rozpocząć działalność albo już ją rozpoczęły. Na start można uzyskać 1000-10 tys. złotych z okresem spłaty 3-12 miesięcy. Wraz z rozwojem firmy, kwota i czas, na jaki można wziąć pożyczkę, powiększają się. Więcej:
www.inicjatywamikro.pl/5,pierwszy-biznes.html.

Pożyczka „Start” Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
Pożyczka dedykowana firmom działającym niedługo – 3 miesiące. Można finansować środki obrotowe i inwestycyjne. Maksymalna kwota pożyczki: 100 tys. złotych.
Więcej:
www.pfp.com.pl/index.php?ID=05&m=b.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.