Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.6.2022

Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Nowa edycja Mechanizmów Finansowych

W dniu 10 czerwca 2011 r. podpisano Memorandum of Understanding dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego, natomiast 17 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding dotyczące Mechanizmu Finansowego EOG. Na mocy tych umów Polska otrzyma drugą pulę środków w wysokości 578 mln euro.

Zawarcie dwustronnych umów międzynarodowych było konsekwencją podpisanych 28 lipca 2010 r. porozumień pomiędzy Unią Europejską a państwami-darczyńcami w sprawie uruchomienia nowej perspektywy finansowej Mechanizmów na lata 2009-2014. Państwami-Bbeneficjentami będzie dwanaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Portugalia, Grecja i Hiszpania. Łączna kwota wsparcia wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono 32 proc.

Cele
Głównymi celami Mechanizmów Finansowych - podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji – jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. 


Alokacja
W sumie, alokacja dla Polski wynosi 578 mln euro, w tym koszty zarządzania darczyńców i strony polskiej.

 
Czas trwania
Generalnie, okres przyznawania dofinansowania upłynie 30 kwietnia 2014 r., natomiast okres kwalifikowalności wydatków w ramach wyłonionych projektów zakończy się 30 kwietnia 2016 r.


Odbiorcy wsparcia
Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.


Szczegółowe zasady kwalifikowalności zostaną określone w programach operacyjnych dla poszczególnych obszarów wsparcia.


Co nowego?

Podejście programowe i dystrybucja środków
Nowa perspektywa będzie się opierała na tzw. podejściu programowym. Ustanowionych zostanie 19 programów (np. program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego”), zorientowanych na osiąganie założonych celów, rezultatów i wyników. Każdy program będzie zarządzany przez Operatora (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Programy będą zatwierdzane przez Darczyńców. Jeśli chodzi o wybór projektów, złożonych przez beneficjerntów ostatecznych, to ocena będzie dokonywana na poziomie programu.


Współpraca dwustronna
W przypadku nowej perspektywy strona darczyńców położyła duży nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami i Państwami-Beneficjentami. Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy będzie partnerstwo na poziomie programu i na poziomie projektu. Większość programów będzie wdrażana przez polskich operatorów we współpracy z partnerami z krajów darczyńców. Partnerzy będą mieli wpływ na kształt programu i jego wdrażanie. Współpraca dwustronna będzie również możliwa poprzez nawiązywanie partnerstw na poziomie projektów. Poza tym, w ramach niektórych obszarów, jak np. badania naukowe, partnerstwo będzie obligatoryjne.


Minimalna wartość dofinansowania
Generalnie minimalna wartość dofinansowania została ustanowiona na 170 tys. euro.

Ponadto, w ramach niektórych programów przewidziano możliwość ustanowienia Funduszu małych grantów, gdzie minimalna wartość dofinansowania może wynosić od 5 tys. euro do 250 tys. euro.


Zakres wsparcia

Zakres wsparcia w ramach nowej perspektywy będzie bardzo szeroki.

 1. Największe środki zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS). Na ten obszar zostanie skierowanych 137 mln euro. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone przede wszystkim na budowę instalacji CCS w Elektrowni Bełchatów. Przewiduje się również działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie technologii CCS.

 2. Na drugim miejscu pod względem wartości środków znalazła się ochrona środowiska, na którą przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Wsparcie otrzymają też działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych.

 3. Na konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego przeznaczono 60 mln euro. Oprócz tego, 10 mln euro zostanie skierowane na działania „miękkie” dotyczące promocji kultury i sztuki wśród szerokiej publiczności oraz wzrostu świadomości dotyczącej różnorodności kulturowej oraz umocnienia dialogu międzykulturowego.

 4. Wsparcie obszaru zdrowia będzie miało na celu dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Na ten obszar przeznaczono 70 mln euro.

 5. Na wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej przeznaczono blisko 37 mln euro. Badania mają dotyczyć ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych, z uwzględnieniem tematyki migracji. W ramach powyższej kwoty 3 mln euro zostanie przeznaczone na badania naukowe w obszarze „Promowanie równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym”.

 6. Kontynuowane będzie też wsparcie na rzecz mobilności studentów i pracowników naukowych szkolnictwa wyższego, a także współpracy instytucjonalnej pod postacią Funduszu Stypendialnego (10 mln euro). 

 7. Nowością w stosunku do zakresu wsparcia w ramach poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych będzie program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie o wartości 3 mln euro.

 8. Na wsparcie obszaru Schengen i walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych przeznaczono 10 mln euro.

 9. Na wsparcie wymiaru sprawiedliwości skierowano 14 mln euro. Z powyższych środków będzie można zrealizować przede wszystkim działania z zakresu poprawy zdolności administracyjnych sądów, informatycznych centrów archiwalnych dla sądów, wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania sądami oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

 10. Nowością w stosunku do zakresu wsparcia w ramach poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych będzie m.in. wsparcie Służby Więziennej (13 mln euro). Obszar ten będzie umożliwiał realizację projektów dotyczących podnoszenia kompetencji osadzonych, kadry Służby Więziennej, systemów bezpieczeństwa i systemów komunikacyjno – informatycznych, probacji i pozawięziennych sankcji. 

 11. Kontynuowany będzie również Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenia wkładu w sprawiedliwość społeczną, demokrację i zrównoważony rozwój przeznaczono w ramach tego funduszu 37 mln euro.

 12. Ponadto, utworzony będzie Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego (o wartości powyżej 3 mln euro) mający na celu promowanie godnej pracy i poprawę współpracy trójstronnej między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi przy wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Fundusz wdrażany bezpośrednio przez stronę norweską.

 13. Realizowany będzie również program dotyczący lokalnych i regionalnych inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej, o wartości wsparcia ponad 9,5 mln euro. W ramach programu wdrażany będzie przez Związek Miast Polskich projekt predefiniowany w partnerstwie z analogicznym związkiem z Norwegii - Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.  

 

Materiał pochodzi ze strony internetowej http://www.eog.gov.pl/

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.