Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.6.2022

Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

NABÓR PARTNERÓW

Powiat Tczewski ogłasza otwarty nabór partnerów w celu przygotowania
i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powiat Tczewski poszukuje partnerów z sektora NGO i Biznesu do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu z Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

Cele partnerstwa: przygotowanie i realizacja projektu będącego programem aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zakres tematyczny partnerstwa: realizacja w projekcie indywidualnych planów działania dla uczestników projektu poprzez organizację staży, praktyk zawodowych, i/lub subsydiowanego zatrudnienia oraz co najmniej dwóch form wsparcia z takich jak: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej; kursy i szkolenia dające nabycie, podniesienie, lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych; poradnictwo zawodowe; pośrednictwo pracy; zatrudnienie wspomagane; usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i zawodowej.

Oczekiwania wobec partnerów - zgłoszenie koncepcji projektu uwzględniającej:
- krótki opis sytuacji problemowej oraz grupy docelowej,
- propozycję działań partnera ze wstępnym określeniem budżetu zadań,
- opis doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
- proponowany wkład partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).

Powiat Tczewski, lider projektu, planuje wybór maksymalnie dwóch partnerów, po jednym odpowiednio z sektora NGO i przedsiębiorców. Dokładne określenie ról poszczególnych partnerów w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku aplikacyjnego.

Kryteria wyboru partnerów:
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
- gotowość współpracy z partnerami w trakcie przygotowania projektu,
- spójność złożonej oferty z kryteriami wyboru projektów dokumentacji konkursowej (konkurs zamknięty nr 01/POKL/7.4/2012 http://defs.pomorskie.eu/pl/konkursy_pokl/priorytet_vii/konkurs_74_2012 )

Termin składania ofert: do dnia 04 czerwca 2012 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Aktualny statut podmiotu, jeśli dotyczy.
3. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Wytyczne dotyczące przygotowania oferty:
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Nabór otwarty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.4 PO Kapitał Ludzki”, adresowane na Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 Tczew, należy składać osobiście w Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie ul. Piaskowa 2 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Tczewie).

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1
. Powiat Tczewski zastrzega sobie możliwość podpisania umów partnerskich z oferentami, których aplikacje zostały najlepiej ocenione.
2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.
3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje na temat naboru partnerów, konkursu oraz zasad przygotowania oferty
będą udzielane przez Adama Jagoddę pod nr tel. 58 77 34 956 lub adresem mailowym:fundusze@powiat.tczew.pl.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.