Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.6.2022

Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Ogólne informacje o RPO WP

W dniu 28 listopada 2011 r., po półrocznej procedurze renegocjacji, Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Zmiana RPO WP została zaakceptowana przez Komisję Europejską w wersji zaproponowanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego, jako pierwsza ze wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych w Polsce.

Projekt zmiany RPO WP został przesłany do Komisji Europejskiej w dniu 18 maja br. Akceptacja zmian przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) oznacza, że maksymalna kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznana w ramach programu operacyjnego wynosi 938 379 686 EUR, a maksymalna stopa współfinansowania 72.6%.

Prace nad przygotowaniem projektu zmiany RPO WP trwały od grudnia 2010 r., a wstępny projekt zmiany Programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w marcu 2011 r. Dokument podlegał następnie konsultacjom społecznym, opiniowaniu przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Komitet Monitorujący RPO WP.

Projekt dokumentu przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Komitet Monitorujący RPO WP.

Dokonywana zmiana Programu odbywa się w procesie przeglądu śródokresowego i wynika w szczególności z uwzględnienia wniosków wynikających z okresowej oceny realizacji Programu oraz przyjęcia dodatkowych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego (KRW/DT).  
 
Pierwsza wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego została przyjęta przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 2 października 2007 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest jednym z programów operacyjnych składających się na system wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

Cel Programu

Celem strategicznym RPO WP jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Sposób finansowania programu

Źródłami finansowania RPO WP są środki EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe.

Alokacja środków przedstawia się następująco:
- EFRR - 938 379 686 EUR
- środki krajowe - 354 083 809 EUR

Zgodnie ze zmienioną wersją RPO WP wartość krajowych środków publicznych szacowana jest na poziomie 252 378 713 EUR, a prywatnych – 101 705 096 EUR. Całkowita kwota przeznaczona na realizację Programu nie uległa zmianie i wynosi 1 292 463 495  EUR.

RPO WP realizowany jest poprzez 10 osi priorytetowych.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.