Przejdź do treści

środa, 28.7.2021

Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - ULICY KOŚCIUSZKI W PELPLINIE (2886G) - ETAP I

 

 logo

  logo     logo  

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego     na lata 2007-2013

Tytuł projektu:                                                                                                      

Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap I
    
Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
         
Numer i nazwa Priorytetu:
8. Lokalna infrastruktura podstawowa
        
Numer i nazwa Działania:
8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa 
         
Wnioskodawca:
Powiat Tczewski
      
Okres realizacji:
04.2009 - 09.2010
        
Miejsce realizacji projektu:
Powiat Tczewski, Gmina Pelplin, miejscowość: Pelplin
         
Wartość projektu:

4 255 085,23 PLN    (w tym wydatki kwalifikowalne: 4 004 111,41 PLN)

        
Finansowanie:
85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 3 403 494,68 PLN
15% Wkład własny - 600 616,73 PLN, w tym:
        
Powiat Tczewski - 300 308,37 PLN
Gmina Pelplin - 300 308,37 PLN
        
Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej - ul. Kościuszki w Pelplinie (2886G), na odcinku 250 m, w tym przebudowa mostu nad rzeką Wierzycą. Zakres inwestycji obejmie poprawę geometrii drogi, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy, zaprojektowanie odwodnienia, przebudowę zjazdów do posesji, przebudowę chodników, budowę nowego oświetlenia oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia, kolidującego z nowym układem geometrycznym ulicy (w tym przebudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej).

W koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2886G przyjęto następujące dane projektowe:

- droga powiatowa klasy Z,
- prędkość projektowa 50 km/h,
- ruch kategorii KR-3,
- szerokość nawierzchni: 6,00m,
- szerokość chodników: 2 x 2,0m,
- spadek daszkowy jezdni 2,00%.

Ogólne wymiary projektowanego obiektu mostowego:

- długość całkowita – 41,10m,
- szerokość całkowita – 11,44m,
- szerokość jezdni – 7,00m,
- szerokość chodników – 2 x 2,00m.

Cele projektu:

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej gmin powiatu tczewskiego, w tym w szczególności gminy Pelplin,
- poprawa stanu infrastruktury technicznej,
- wzrost atrakcyjności turystycznej Pelplina,
- usprawnienie połączeń gminy z ważnymi szlakami komunikacyjnymi,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konstrukcja nawierzchni na drodze:

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
- 13 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 10 cm warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego.

Konstrukcja zjazdów na posesje przez chodnik:

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej typu polbruk,
- 3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja chodnika:

- 6 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej typu polbruk,
- 3 cm podsypka cementowopiaskowa 1:4,
- 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja obiektu mostowego:

Nową konstrukcję przęseł zaprojektowano jako belkę ciągłą trójprzęsłową, zespoloną, składającą się ze stalowych dźwigarów blachownicowych oraz współpracującej żelbetowej płyty pomostu grubości 22cm. W przekroju poprzecznym znajdować się będzie 7 belek blachownicowych o wysokości konstrukcji 0.65m, w rozstawie 1.5m.
Odprowadzenie wód deszczowych do projektowanych wpustów ulicznych zaprojektowano przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Roboty ziemne sprowadzać się będą do wykopów pod kanalizacje oraz wykonania korytowania pod konstrukcję nawierzchni.
 
W sumie w ramach inwestycji przebudowane zostanie 250 m drogi powiatowej, w tym most, wybudowane zostanie 58,3 m kanalizacji deszczowej i 24,1 m kanalizacji sanitarnej oraz przebudowana zostanie siec wodociągowa na długości 290,4 m. W ramach projektu przebudowane zostaną także chodniki na łącznej długości 500 m.

Dla podniesienia bezpieczeństwa planuje się budowę barier energochłonnych (82,0 m) i barierek zabezpieczających pieszych (14,5 m) oraz przebudowe balustrad na moście (82,2 m) i barierek zabezpieczających pieszych (8,5 m).

Infrastruktura, która powstanie w ramach projektu, będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

         

Osoba do kontaktu:

Dominika Sołtys
Wydział Inwestycji i Remontów
Starostwo Powiatowe w Tczewie
tel. (58) 77 34 944
e-mail: dsoltys@powiat.tczew.pl

GALERIA Przebudowa ul. Kościuszki w Pelplinie

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.